تبلیغات
رویای خاموش - اعتبار می بخشیم یا اعتبار می گیریم...

اعتبار می بخشیم یا اعتبار می گیریم...

اعتبار می بخشیم یا اعتبار می گیریم؟!

برخی " از "
 محلی که در آن متولد شده اند،
اجداد و امتیازهای خانوادگی شان،
مدرسه ای که درس خوانده اند،
دانشگاهی که دانش آموخته شده اند ،
 محلی که زندگی میکنند و  ...
اعتبار می گیرند.

  اما برخی " به "
محلی که متولد شده اند،
خانواده و نزدیکان،
به مدرسه ای که درس خوانده اند،
 به دانشگاهی که مدرک گرفته اند،
 به محلی که زندگی میکنند ...

و حتی به " عصری " که در آن زیسته اند، اعتبار می بخشند.

به راستی ما از کدام دسته ایم؟؟


[ دوشنبه 24 آبان 1395 ] [ 10:31 ق.ظ ] [ ♥یه عاشق♥ ]