تبلیغات
رویای خاموش - نمیتوانم یا نمیخواهم...

نمیتوانم یا نمیخواهم...

نمیتوانم یا نمیخواهم

كاربرد "نمی توانم" درست نیست، كلمه درست، "نمی خواهم" است؛
نه اینكه "نمی توانم" بلكه "نمی خواهم" كه [آن كار را] انجام دهم.
"نمی خواهم" به معناى ارادہ نكردن است،
 به معناى "من انتخابش نمی كنم" است.


وقتى كلماتمان را تغییر می دهیم، جملاتى كه به خود میگوییم
 (گفتار درونى مان) نیز معناى متفاوتى پیدا می كند.
 "من نمی خواهم وزن كم كنم، سیگار نكشم، ببخشم،
 یا من نمی خواهم پیانو بزنم."
در واقع، تمام این موارد گزینه هایى است كه از نظر عملى
 امكان پذیر و شدنى اند، ولى ما "انتخاب" می كنیم كه انجامشان ندهیم.

اغلب ما به تغییر كلمات مایل نیستیم، چون این كار ما را
با مسئولیت كارهایى كه انجام ندادہ ایم روبرو می كند.

با توجه به آنچه گفته شد، اگر شما بگویید "نمی توانم" آن را انجام دهم،
به خود اجازہ دادہ اید تا از مسئولیت شانه خالى كنید؛
وقتى كه میگویى نمی توانم، به خودت فرصت میدهى تا تلاش نكنى.


با این دیدگاہ، تو پیش از آن كه شروع كنى، تسلیم شدہ اى.
 تو اجازہ میدهى در تنگنایى بیافتى كه از انتخاب خودت ناشى شدہ است.
یاد بگیر كه مسئولیت انتخابهایت را بپذیری.


[ دوشنبه 24 آبان 1395 ] [ 10:22 ق.ظ ] [ ♥یه عاشق♥ ]